امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

گنجینه علم

گنجینه علم

ای لاله باغ آفرینش                                   آیینه جان چراغ بینش

ای نام تو در کتاب هستی                         دیباچه ی آفتاب هستی

مهر از تو گرفت گرمی خوبی                       ماه از تو فروغ راه پویی

گنجینه ی آسمانی                                  سرلوحه دفتر معانی

علم از تو کمال سروری یافت                      تا جلوه به نور باقری یافت

در روشنی کلام وتفسیر                            شد نام بلند تو جهانگیر

در پهنه ی بیکران دانش                             همپایه و هم عنان دانش

ای باقر و شاکر ، ای محمّد                         روشن به تو دیدگان احمد

ای رهبر و رهنما و هادی                            خوش پای بدین جهان نهادی

سرچشمه ی کوثر از وجودت                      جاری است به جویبار جودت

تابان شده ای به پهنه ی خاک                    با نور خدا ، از لوح ادراک

میلاد تو، خرّمی به جان داد                        جان برتن مرده جهان داد

                                                            ( عباس کیمنش)