امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

میلاد امام محمد باقر علیه السلام

میلاد امام محمد باقر علیه السلام

بزم ما را زشرف زیب و فری داد خدا                          مرغ دل را زشعف بال و پری داد خدا

سجده شکر بجا آر که همچون شب قدر                   به شب تیره همایون سحری داد خدا

ساقیا باده بده کز قدم ماه رجب                              تیرجان سوز دعا را اثری داد خدا

بروای باد صبا مژده بده فاطمه را                              فاطمه بنت حسن را پسری داد خدا

مژدگانی بده بر قافله کرببلا                                    به حسین بن علی همسفری داد خدا

در شب اول ماه رجب از قلزم عشق                         صدف بحر ولا را گوهری داد خدا

شب میلاد شکافنده علم است وبه علم                   به جهان قدر و بهای دگری دادخدا

باز در بیشه اسلام به نابودی جهل                          چو علی شیر خدا ، شیرنری داد خدا

مژده بر سیّد سجّاد دهد حامل وحی                        که به نخل دل تو برگ وبری دادخدا

به کف خلق گنه کار زنسل نبوی                             در بر آتش دوزخ سپری دادخدا

تا شود باورمان آمدن مصلح کل                               به کف ما سند معتبری دادخدا

نام او نام محمّد لقبش بحر علوم                             که زعلمش به جهان زیب و فری دادخدا

                                                ملک از کنگره عرش دهد مژده به ما

                                                گه به خورشید عبادت قمری دادخدا

                                                                                                ( ژولیده نیشابوری)