امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

جلال کبریا

جلال کبریا

مدینه شد زنور حق منّور                                                   که آمد باقر علم پیمبر

امام پنجمین آمد خوش آمد                                                ولی مومنین آمد خوش آمد

شکوفا شد گل گلزار حیدر                                                  مبارک باد بر آل پیمبر

امام پنجمین آمد خوش آمد                                                ولی مومنین آمد خوش آمد

ملائک محو آن جانانه گشتند                                              به شمع روی او پروانه گشتند

به گرد مهد آن فرزانه گشتند                                               شده نازل به عالم فیض داور

مبارک باد بر آل پیمبر                                                        مبارک باد بر آل پیمبر

امام پنجمین آمد خوش آمد                                                ولی مومنین آمد خوش آمد

مدینه بهتر از خلد برین شد                                                صفا بخش دل اهل یقین شد

به عالم جلوه گر ماه ولایت                                                 ز دامان امیر المومنین شد

زند لبخند بر رخسار مادر                                                   مبارک باد بر آل پیمبر

امام پنجمین آمد خوش آمد                                                ولی مومنین آمد خوش آمد

چراغ راه علم و دانش آمد                                                   ز بهر اهل ایمان بینش آمد

به دست پاک این دردانه مولود                                            به باغ علم دانش رویش آمد

شود فیضش به عالم سایه گستر                                       مبارک باد بر آل  پیمبر

امام پنجمین آمد خوش آمد

ولی مومنین آمد خوش آمد