امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

آمده با قرآن رهبر مومنین

آمده با قرآن رهبر مومنین

مرحبا مرحبا ، آفرین آفرین                                      صلّوا علی النبّی و آل الطّاهرین

مرحبا مرحبا ، آفرین آفرین

آمده با قرآن رهبر مومنین                                       رهبر مومنین ، مفخر مسلمین

روشن از مقدمش دیده ساجدین                             بر چنین خلقتی آفرین ، آفرین

 مرحبا مرحبا ، آفرین آفرین

شام میلاد او دل زغم شد رها                                از صفایش شده جان و دل با صفا

زد قدم در جان آن شه مقتدا                                  جان فدای چنین طلعت نازنین

 مرحبا مرحبا ، آفرین آفرین

صلّوا علی النبّی و آل الطّاهرین