امروز دوشنبه 03 مهر 1402

نمایش جزئیات

یار مه جبین

یار مه جبین

بــوی جــنت بــر مشامم آید از بـیت مولا

 

البشـــاره (2) آمـــد امشب بــاقر عــلم خـــدا

 

عـــــید یـــار مــه جـبین

یــــا امــام پــنجمین آمـــد

 

یابن الزهرا سیــدی مــولا

 

هــستی از یمن قدومش

 گشته چون خلد برین

 

می زند بر روی مـاهش

بوسه زیـــن العـــابدین

 

آمـــد امـشب حــضرت بــاقر

 شد ملک بر کـــوی او زائر

 

یابن الزهرا سیــدی مــولا

 

دسته گل داری به دامن

 ای عروس فــاطمه

 

کن تماشا قرص ماهت

 می برد دل از همه

 

پر زند مــرغ دلم سویــش

قــبله مـــا طــاق ابــرویش

 

یابن الزهرا سیــدی مــولا

 

ای که تو شمعی و جان عـــالمی پـــروانه ات

 

آرزو دارم بــــبینم تــــربت ویــــرانه ات

 

چشم من از خون دل رنگ است

ای مدینه مــن دلم تــنگ است

 

یابن الزهرا سیــدی مــولا

 

ای که از طفلی بدیدی

لاله های چـــیده را

 

بوسه های عـــمه ات

بــر خــنجر خشکیده را

 

پیش چشمت طفل دردانه

 داده جان در کنج ویرانه

 

یابن الزهرا سیــدی مــولا