امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

مظمون خبر غیبی از پیامبر اسلام به جابر بن عبدالله انصاری

مظمون خبر غیبی از پیامبر اسلام به جابر بن عبدالله انصاری

گفت پیغمبر به جابر گر که دیدی آن امام          می رسانی جانبش از من درودی و سلام

آن امام پنجمین است با درایت حلم را           باقر است یعنی کسی که می شکافد علم را

جامع سبطی رسول و نور عین                    مادرش بنت الحسن بابش علی ابن الحسین

مدح عدنان در خور وصف تو نیست                 چون خدا داند که در شان تو چیست

                                                                                                (عدنانی)