امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

آفتاب علم و دانش

آفتاب علم و دانش

آفتاب علم و دانش فیض بخش خاصّ و عام            باقر علم نبییّن زاده ی خیرالانام

آنکه پایه ریز فقه جعفری است                           در میان خلق عالم شیوه اش پیغمبری است

سیرتی کامل زعرفان ، صورتش احمد نما           حافظ اسلام ناب و حاکم شرع نبی است

رهنمای پارسایان راهگشای انس و جان            آنکه در عین حقیقت شیعیان را رهبری است

                                                                                                            (عدنانی)