امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

مکتب وحی

مکتب وحی

دوش دیدم قمری زهری جبین                     شاهدی ماه رخ وعرش مکین

طلعتش رهزن خورشید فلک                      طرّه اش رهبر نه چرخ برین

سر وبستان خرد گلبن عشق                     شاهد محفل جان شمع یقین

مخزن گوهر اسرار وجود                             منبع کوثر و انهار معین

واقف و کاشف سرّ لاهوت                           حافظ و شارح قرآن مبین

با هرّ النور مه برج کمال                             باقر العلوم شه کشور دین

باقر العلم که بر مُلک و مَلک                       اوست درکاخ ابد صدر نشین

باقر العلم که در غیب و شهود                     اوست شاهنشه باتاج و نگین

ذاکر و شاکر و هادیش لقب                         شاهد و صادق و برروح الامین

بلبلی نغمه گر ازعالم قدس                       نوگلی سر و قد از خلد برین

قطب ایمان ، شه اقلیم بیان                       مطلع و مجمع قرآن مبین

به سخا قبله ی ارباب کرم                         به صفا کعبه ی اصحاب یمین

محو انوار جمالش خورشید                         خوشه ی خرمن حسنش پروین

درگهش مسکن پاکان جهان                       چاکران حرمش عرش مکین

بنده ی دانش او اهل خرد                           خازن درگه او روح الامین

ز نشان قدم حضرت او                               فخر بر ارش کند خاک زمین

پی آرایش اسرار ازل                                 در فشان گشت ز لعل نمکین

ای بسا گوهر ناسفته که سفت                  زان لب لعل به از درّ ثمین

پند آن بلبل گلزار وجود                               گوش کن گوش و گل وصل بچین

عشق وایمان طلب از مکتب وحی               که بهین گوهر علم است و یقین

ای ملائک چشم و عیسی دم                    رهروی کوی تو جبرئیل امین

ای غلام تو سلیمان جهان                         ای تو  را ملک و ملک زیر نگین

به ثنای تو الهی ز شوق                              بلبلی در چمن خلد برین

( مرحوم  الهی قمشه ای)