امروز جمعه 11 آذر 1401

نمایش جزئیات

سرود قدیمی_میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام _حاج منصور ارضی

سرود قدیمی_میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام _حاج منصور ارضی

ای که هلال رجبی،مه این الرجبیون تویی2 ای ثمر علم نبی،مه این الرجبیون تویی درهمه دم ذکر لبی مه این الرجبیون تویی دلبر من یا باقر ... 2 سرور من یا باقر ... حجت حق یا باقر ... یاور من یا باقر ... خوش آمدی یا باقر ... 4 دلبر من یا باقر ... 2 سرور من یا باقر ... حجت حق یا باقر ... یاور من یا باقر ... خوش آمدی یا باقر ... 4