امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مدح زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_حاج احمد واعظی

مدح زیبا _ ویژۀ میلاد امام محمد باقر علیه السلام_حاج احمد واعظی

به وادیِ ولایت ،ولی ِ داور هستی هم نام با محمد،احمد ِدیگر هستی

یک سیبِ دو نیمِ با پیغمبر هستی به عصمتِ فاطمه، ز نسل حیدر هستی

فخرِ قصیده های هزارها کُمِیت است باقرِ علم و تقوا،فقیه اهلبیت است

اوست شکافنده ی علوم در عالمین پیرِ به پیرِ خرد،به عقل کل نورِ عین

سِبط دو سبطِ نبی،ستاره ی مشرقین به رنگ و بوی حسن،به خُلق و خوی حسین

نیست چو او در نَسَب، به اهل عالم همه پدر علی،جَد علی، جَده و اُم فاطمه