اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان 4 تا 16 سال دریافت از مایکت دریافت از کافه بازار

نمایش جزئیات

قنداقۀ امام هادی را دادند دست جواد الائمه

قنداقۀ امام هادی را دادند دست جواد الائمه

*امروز امام هادی را در خانه خدا واسطه قرار بدهیم .*

گر چه دوریم بیاد تو سخن می گوییم

  بُعد منزل نبوَد در سفر روحانی

چه بگویم که تو خود حال مرا می بینی

چه بخواهم که تو خود درد مرا می دانی

*قنداقۀ امام هادی را دادند دست جواد الائمه ، حضرت خوشحال شد صورت پسرش را بوسید ،بابا در عالم هر قنداقه ای را دست هر بابا دادند خوشحال شد اما یک قنداقه را دست یک پدر دادند نمی دانم با دل پدرچه کرد؟

حسین فاطمه علی اصغرش را بغل کرد ، آمد مقابل لشکر صدا زد : آی مردم اگربه من رحم نمی کنید به این بچه رحم کنید ، ببینید زبانش از تشنگی دور دهان می گرداند ، همهمه افتاد در لشکر ، یک وقت عمر سعد صدا زد : حرمله چرا جواب حسین را نمی دهی .*