امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

روز عزای سلطان دین شد

روز عزای سلطان دین شد

روز عزای سلطان دین شد(2)     امام هادی مسموم کین شد

سامرا غربت مدینۀ ماست     داغ ابن الرضا بر سینۀ ماست

وا ویلا، واویلا، آه و واویلا (2)

گردیده خاموش، شمع هدایت    یا رب خزان شد، باغ ولایت

سامرا غربت مدینۀ ماست      داغ ابن الرضا بر سینۀ ماست

وا ویلا، واویلا، آه و واویلا (2)

اهل ولا را، غم شد منادی    گردیده مسموم، امام هادی

سامرا غربت مدینۀ ماست      داغ ابن الرضا بر سینۀ ماست

وا ویلا، واویلا، آه و واویلا (2)

یا آل زهرا، ماتم بگیرید       بزم عزایش با هم بگیریم

دهمین مقتدا گردیده مسموم     آسمان گریه کن برای مظلوم

وا ویلا، واویلا، آه و واویلا (2)