امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

زمزمه

زمزمه

ندایی می دهد هر دم منادی                     که مسموم جفا گردیده هادی

اماما ، وا اماما ، وا اماما (2)

سراسر سامرا گردیده ماتم                         برای نوگل گلزار خاتم

اماما ، وا اماما ، وا اماما (2)

دل پیغمبر و زهرا غمین است                      حزین قلب امیر المؤمنین است

اماما ، وا اماما ، وا اماما (2)

گلستان پیمبر را خزان کرد              شهید از کین امام مهربان کرد

اماما ، وا اماما ، وا اماما (2)

جهان تاریک و ظلم بر سیعیان شد              که مسموم جفا گردیده هادی

اماما ، وا اماما ، وا اماما (2)