امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

نوای جانسوز

نوای جانسوز

مسموم زهر کین شد مولا امام هادی          فدای راه دین شد مولا امام هادی

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

ز گلشن ولایت ، دسته گلی جدا شد           در مکتب هدایت ، ابن الرضا فدا شد

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

ای سامره چه کردی ، دهم امام ما را           با زهر کینه کشتند ، آن حجت خدا را

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

زهرا شده سیه پوش ، مهدی عزا گرفته       در مرگ نور عینش ، ماتم رضا گرفته

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)

گاهی پیاده بردند ، با محنت وعذابش           گاهی شبانه بردند ، در مجلس شرابش

ای  خاتم امامت ، مهدی سرت سلامت (2)