امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

ندایی می دهد هر دم منادی

ندایی می دهد هر دم منادی

ندایی می دهد هر دم منادی                                  که مسموم جفا گردیده هادی

وا اماما ، وا اماما ، وا اماما (2)

سراسر سامرا گردیده ماتم                         برای نو گل گلزار خاتم

وا اماما ، وا اماما ، وا اماما (2

 دل پیغمبر و زهرا غمین است                                 حزین قلب امیرالمؤمنین است

 یقین صاحب عزا مهدی دین است

گلستان پیمبر را خزان کرد                          شهید از کین امام مهربان است

وا اماما ، وا اماما ، وا اماما (2

جهان تاریک بهر شیعیان کرد                                   که مسموم جفا گردیده هادی