امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

تسلیت یا زهرا

تسلیت یا زهرا

سامره حجله ماتم بسته                                       شیعه در محفل غم بنشسته

کشته شد هادی دین                                            دهمین نور مبین

 تسلیت یا زهرا ، یا زهرا (2)

می زند مرغ سحر ناله غم                                     سرزد از گلشن دل لاله غم

سرو گلزار امید                                          شد غریبانه شهید

 تسلیت یا زهرا ، یا زهرا (2)

گل باغ نبوی را چیدند                                            لاله سبز علی را چیدند

بر رخ احمد و آل                                         آمده گرد ملال

 تسلیت یا زهرا ، یا زهرا (2)

زد شرر زهر ستم بر دل او                          دشمن فاطمه شد قاتل او

همه جا غرق عزا ست                                           سامره کرب وبلا ست

 تسلیت یا زهرا ، یا زهرا (2)

لرزه بر عالم هستی افتاد                           میوۀ قلب پیمبر جان داد

دل شده مست غمش                                            همه پابست غمش

 تسلیت یا زهرا ، یا زهرا (2)