امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مسموم زهر کین

مسموم زهر کین

مسموم زهر کین شد، مولا امام هادی (2)

                                                فــــــدای راه دین شد، مولا امام هادی (2)

ای خاتم امامت، مهدی سرت سلامت (2)

ز گلـــــشن ولایت، دسته گلی جدا شد (2)

                                               در مکــــــــتب هـــدایت، ابن الرضا فدا شد

ای خاتم امامت، مهدی سرت سلامت (2)

ای سامره چه کردی، دهم امام دهم امام ما را (2)

                                          بــــــــــــــــا زهر کینه کشتند، آن حجت خدا را

ای خاتم امامت، مهدی سرت سلامت (2)

زهرا شده سیه پوش، مهدی عزا گرفته    در مرگِ نور عینش، ماتم رضا گرفته

ای خاتم امامت، مهدی سرت سلامت (2)

گاهی پیاده بردند، با محنت و عذابش   گاهی شبانه بردند، در مجلس شرابش

ای خاتم امامت، مهدی سرت سلامت (2)