امروز یکشنبه 06 آذر 1401

نمایش جزئیات

دودمه

دودمه

وای وای هادی دین کُشته شد        آه، آه دل به غم آغشته شد