امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شیعیـــان سامرا غرقِ عزا شد

شیعیـــان سامرا غرقِ عزا شد

شیعیـــان سامرا غرقِ عزا شد (2)        کشته از زهر کین، ابـــن الرضا شد

هادی دین، شد فدا با رنج و محنت         وا مصیبت، وا مصیبت، وا مصیبت

خیزد از عــــالم هستی شراره (2)        قلب ابن الرضــــــــــــا شد پاره پاره

گشته جاری در عزایش اشک امت        وا مصیبت، وا مصیبت، وا مصیبت

گشته پرپر گل بــــــــاغ امامت(2)        یا امـــــــــــــــام جواد سرت سلامت

هادی دین، شد فدا با رنج و محنت        وا مصیبت، وا مصیبت، وا مصیبت

زهر کین بر دلِ مــولا اثر کرد(2)       حضــــرت عسکری را بی پدر کرد

سر نهاده بر روی دـــیوار غربت         وا مصیبت، وا مصیبت، وا مصیبت