امروز دوشنبه 03 مهر 1402

نمایش جزئیات

ای كعبه ی دل كوی تو یا حضرت هادی-علیمی

ای كعبه ی دل كوی تو یا حضرت هادی-علیمی

ای كعبه ی دل كوی تو یا حضرت هادی

وی قبله ی جان روی تو یا حضرت هادی

ای چشم همه سوی تو یا حضرت هادی

ای خلق و ثنا گوی تو یا حضرت هادی

ای یارم، دلدارم،  دلدارم،  ابن الجواد

تو اختر برج نبوی شمس هدایی

ماه علوی،آینه ی حسن خدایی

فرمانده ی ملك قدر و عشق رضایی

آری تو علی بن جواد اِبن رضایی

من آبرو از خاك دره سامره دارم

من خاطره ها از سفره سامره دارم

من جلوی طور از شجره سامره دارم

من عشق دو قرص قمره سامره دارم