امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

دل من یه هدیه خدادادی ( زمینه )

دل من یه هدیه خدادادی ( زمینه )

ابن الجواد،امام هادی

دلم فقط تو رو می خواد،امام هادی

دل من یه هدیه ی خدادادی

خراب و فكر آبادی

اسیر وفكر آزادی

عشق تو با من ِ مادر زادی

من و ز روز میلادی

نوشتن عبدالهادی

صفا ، صفای سامره

بهشت، فدای سامره

آقاش، كیه كه معروفه

گدا،گدای سامره

ابن الجواد،امام هادی

دلم فقط تو رو می خواد،امام هادی

دوباره غم طعنه شنیدن ها

پی مركب دویدن ها

حرف نفس بریدن ها

پرده ی حجب و حیا دریدن ها

به بزم می كشیدن ها

یاد زینب خمیدن ها

تو و تعارف شراب

تو و محله ی خراب

تو و اثر زهر كین

تو و  نوای عمو آب

ابن الجواد،امام هادی

دلم فقط تو رو می خواد،امام هادی

از زمین تا به عرش عظیم سوخته

گدای این حریم سوخته

تا جگرت كریم سوخته

جگرت نه از زهر حمیم سوخته

بخدا از قدیم سوخته

همراه درب نیم سوخته

تو و جسارت به درت

اینم نشون از مادرت

ولی بازم خدارو شكر

نسوخت پشت در همسرت

ابن الجواد،امام هادی

دلم فقط تو رو می خواد،امام هادی