امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

شور عزا

شور عزا

ای ولی امر حق ،  ای عزیز مصطفی   در ره دین خدا ، کشته ی زهر جفا

سامره در ماتم است ، سر به سر شور وعزا      یا علی ابن جواد ، یا امام المتقین

ای امام دهمین ، ای شهید  راه دین

جان به قربان تو و ، درد و رنج و آه تو                در نهایت خانه ات ، گشته قربانگاه تو

تا صف محشر بود ، در ادامه راه تو                   کشته ی جور و ستم ، در ره دین مبین

ای امام دهمین ، ای شهید  راه دین

ای ولی امر حق ، حجت پروردگار                                حامی مستضعفین ، در نهان و آشکار

برده ئی در راه دین ، رنج ودرد بی شمار                       از جفای «منتصر» وز عناد « مستعین »

ای امام دهمین ، ای شهید  راه دین

زهر « معتز » عاقبت جان تو باشد                               جان تو قربانی ، راه جانان تو شد

دیده ی جن ّ و ملک جمله گریان تو شد                        ای پناه عالمین ، رهبر دنیا ودین

ای امام دهمین ، ای شهید  راه دین

                                                            ***                                           محمد آزادگان