امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی زمینه _شهادت امام هادی علیه السلام_ حاج محمد طاهری

سینه زنی زمینه _شهادت امام هادی علیه السلام_ حاج محمد طاهری

{باز دوباره به پا شد ، شورِ امامِ هادی راهُ به ما نشون داد ، نورِ امامِ هادی (اگه شیعه ای ، خدادادیِ شناسنامه مون ، پیش هادی)2

(اِنی مومنٌ بِکُم، کافرٌ بعَدوکم سِلمٌ لمن سالَمکم ،حربٌ لِمن حاربکم)3}2

غریب آقا ..... غریب آقا .....

*** (ایلُ تبارمون ، خادمِ این عشیرس راهِ ما تا خدا ، جامعۀ کبیرس)2

تا ابد نورِ چراغِ حقیقت ، نداره زبانی بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی ...

(شکرِخدا که امشب،سینه زنِه عزاتم باز برای گدایی ، راهیِ سامراتم)2

امام غریب ... بمیرم برات ... تویی سروَرُ ... منم خاکِ پات ...

(اِنی مومنٌ بِکُم، کافرٌ بعَدوکم سِلمٌ لمن سالَمکم ، حربٌ لِمن حاربکم)2

*** (روضۀ داغِ تو ، میسوزونه دلارو میکشونه دمِ ، هییتا سائلارو)2

گدای این خونه دستش،به والله،نمیمونه خالی بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی ...

(اِنی مومنٌ بِکُم، کافرٌ بعَدوکم سِلمٌ لمن سالَمکم ، حربٌ لِمن حاربکم)2