امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی_سنگین_شهادت حضرت امام هادی النقی علیه السلام_سید مهدی میرداماد

سینه زنی_سنگین_شهادت حضرت امام هادی النقی علیه السلام_سید مهدی میرداماد

(برسرم سایه ی ایوان طلایی دارم 2 گوشه ی صحن عجب حال وهوایی دارم2) 2 از سر سفره ی او نان و نوایی دارم 2 سامرایی ام و عادت به گدایی دارم 2 (( سامرا ) 3 کرببلایی به نظر می آید این دوشش گوشه به دنیا چقدرمی آید2)2 رد پایش همه جا قبله نما میسازد 2 یک خط از جامعه اش جامعه رامیسازد 2 خادم خانه اش از خاک طلا میسازد 2 کرمش نیز ، به شدت به گدا میسازد 2 بی سبب نیست اگرعادتش احسان شده است2 نوه ی ارشد سلطان خراسان شده است2 چه کسی با چه امیدی پی آزار تو است2 نفس فاطمه و دست علی یار تو است ذوالفقار تو به هر معرکه گفتار تو است مثل آن حرز جوادی که نگه دار تو است گوشه ی چشم تو کافیست اشارت بکند2 دشمنت که عددی نیست جسارت بکند 2 گوشه ی چشم تو کافیست اشارت بکند دشمنت که عددی نیست جسارت بکند3 عاشق آن است که یا دیده به گل وا نکند یا به غیر از گل روی تو تماشا نکند به گدای تو اگر هر دو جهان را بخشند رد کند غیر تو را از تو تمنا نکند 2 به ابی انت و امی یا اباعبدالله ....