امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی زمینه زیبا _ ویژۀ شهادت امام هادی علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

سینه زنی زمینه زیبا _ ویژۀ شهادت امام هادی علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

خیلی بی كس و تنهایی آقا غریبِ دنیایی آقا ، آقا ... داغِ ، تو خیلی سنگینِ خیلی شبیه زهرایی آقا ، آقا ...

از دنیا شدی تو خسته از مردم دلت شكسته تا كوچه شبیه حیدر تو رفتی با دستِ بسته

برایِ دلِ تو آقا ، بمیرم كه غریبونه تو مثلِ مجتبی هستی،رو لبهات لختۀ خونه

غریبِ سامرا آقا .....

باید، برایِ تو جون داد آقا برا دلِ خونت آقا ، آقا ... عالم، برات سیا پوشه واسه دلِ پریشونت آقا ، آقا ...

رو قلبِ، فلك نشسته این داغی كه سینه سوزِ جونت رو به لب آورده این زهری كه كینه توزِ

اونی كه ناسزا می گفت نمك رو زخم تو پاشید بمیرم كه تویِ غربت به اشك چشم تو خندید

غریبِ سامرا آقا .....

آقا ، تو لحظۀ آخر پیشت عزیزِ تو اومد آقا ، آقا ... امّا ، یه روز دلگیری جدت نفس نفس می زد آقا ، آقا ...

تنها و بدونِ لشگر رو خاكا شهیدِ بی سر لب تشنه دلش شكسته غرقِ خون رگای حنجر

یه خواهر از رو تل می دید حسینش دست و پا می ‌زد بمیره عالمی واسش تو گودال مادرش اومد

غریبِ سامرا آقا .....