امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

هادی دین

هادی دین

ای آنـــــــکه بود هادی دین نام ترا         خون گشت دل از گردش ایام ترا

فریاد ز مُعتز که پس از آنهمه ظلم         بــــا زهر جفا کُشت سر انجام ترا