امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شب عزا

شب عزا

امام دهمین شد کشته از زهر جفــــــــــا امشب

                                             به جنت فاطمه از بهر او دارد عـــــــزا امشب

خلیفه شادمان و عسکری در نـــــــاله و افغان

                                             امام افتاده در بستر، ز جـــــــــور اشقیا امشب

چو صید تیر خورده بر جـــگر از درد می نالد

                                            ز آه آتشین شد بــــــــــــــه پا شور و نوا امشب

ز آه و نــــــــــــالۀ طفلان محزونش یقین دارم

                                             که مــی ریزد ز دیده اشک ختم الانبیاء امشب

ز بس رنج و مصیبت دید در دوران از دشمن

                                             ز عمــرش سیر شد آن خسرو مُلک بقا امشب