امروز چهار شنبه 06 مهر 1401

نمایش جزئیات

شب عزا

شب عزا

امام دهمین شد کشته از زهر جفــــــــــا امشب

                                             به جنت فاطمه از بهر او دارد عـــــــزا امشب

خلیفه شادمان و عسکری در نـــــــاله و افغان

                                             امام افتاده در بستر، ز جـــــــــور اشقیا امشب

چو صید تیر خورده بر جـــگر از درد می نالد

                                            ز آه آتشین شد بــــــــــــــه پا شور و نوا امشب

ز آه و نــــــــــــالۀ طفلان محزونش یقین دارم

                                             که مــی ریزد ز دیده اشک ختم الانبیاء امشب

ز بس رنج و مصیبت دید در دوران از دشمن

                                             ز عمــرش سیر شد آن خسرو مُلک بقا امشب