امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

امام هادی و بزم شراب یعنی چه

امام هادی و بزم شراب یعنی چه

امام هادی و بزم شراب یعنی چه                دل پیمبر از این غم کباب یعنی چه

پیاده در جلوی اسب کافر بی دین                ولی حق شده در آفتاب یعنی چه

فلک خراب شوی کرده ای از این ماتم           اساس پایۀ ایمان خراب یعنی چه