امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شب هجران

شب هجران

دو چشم آسمان امشب بهاری است                   شب هجران و شام بی قراری است

فلک غم در دل عالم بریزد                                                 به جانها جرعه ماتم بریزد

دوباره غم به عالم سایه انداخت                                  شرار کینه کار عاشقی ساخت

تمام دیده های فاطمیون                                        به جای اشک ماتم گشته پر خون

که پور فاطمه از پا فتاده                                                     ز زهر دشمنان جان داده

گل زهرا شهید سامرا شد                                            گمانم سامرا چون کربلا شد

دلی کز این عزا در شور و شین است                       بیاد بی کسی های حسین است