امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

دهمین امام اُمّت

دهمین امام اُمّت

گهرش بود مطّهر ز خطا امام هادی                 چو قمر بود منوّر به صفا امام هادی

گل گلشن امامت دهمین امام امّت     که بود به خلق رهبر ز خدا امام هادی

اثر جلال ایزد ثمر فؤاد احمد               پسر جواد آن کهف تقی امام هادی

به نبی صفات مطلق چو علی است او مع الحق به صفات خلق باشد چو نیا امام هادی

به خدا که درد عالم به دوا رسد چو لختی         به نماز لب گشاید به دعا امام هادی

به کمال علم باقر به رواج شرح صادق   به عمل به سان موسی و رضا امام هادی

به حسن چو علم و حلمش به حسین چون شجاعت  چو علی معین و یار ضعفا امام هادی

به چنان جلال و قدرت عجبا به پیش محنت        شده با وجود ، تسلیم و رضا امام هادی

سر و جان ما فدایش که به دور زندگانی           چه جفا بدید از اهل جفا امام هادی

ز غم گناه ثابت ببرد پناه بر او

که شود شفیع در وقت جزا امام هادی