امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

دریای کَرَم

دریای کَرَم

از شبستان ولایت قمری پیدا شد                                   از گلستان هدایت ثمری پیدا شد

بحر امواج کرم آمده در جوش و خروش                       که ز دریای کرامت عنایت گهری پیدا شد

شب میلاد جواد است ندارد جبریل                                 کز پی شام مبارک سحری پیدا شد

ار افق ماه درخشان رجب داد نوید                                     که زخورشید ولایت قمری پیدا شد

می رسد نکهت ریحان بهشتی به مشام                              که ز ریحانه رضا پسری پیدا شد

نام نیکوش محمد ، لقب اوست جواد                                    در صفات ملکوتی بشری پیدا شد

مظهر زهد و فضیلت که بدان گوهر پاک                                  علم نازد که مرا تاج سری پیدا شد

خرّم آن گل که ز هر سو به تماشای رخش                       صد چو من بلبل خونین جگری پیدا شد

چون دو سر چشمۀ توحید رسیدند بهم                             خاک را لطف و صفای دگری پیدا شد

                                                  ***                                                      قاسم رسا