امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

پــــــور فاطمه

پــــــور فاطمه

ای پــــــور فاطمه، جواد الائمه، میلادت مبارک (2)

                                     ای مولود طاها، نور چشم رضا، میلادت مبارک(2)

دریــــــــــــــــــــــــــــای امامت گوهری آورده است

                                      سپـــــــــــــــــــــــــــــــــــهر ولایت قمر آورده است

نخـــــــــل سبــــــــــــــــــز عصمت ثمر آورده است

                                   جان را داده رونق، نهم حجت حق، میلادت مبارک(2)

ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامن الائمه گل در بَر گرفته

                                   گـــــــل بـــــــــــوسه آفتـــــــــــــــــاب، از اختر گرفته

نـــــــــــــــــــــــــــــــــور حق وجودش پا تا سر گرفته

                                   گــــــوید اهل ولا، بهر ابن الرضا، میلادت مبارک(2)

شکوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شد گلی، با عطر محمد

                                    جــــــــــــــــــواد    الائمه،      آئینۀ       ســــــــــرمد

ابـــــــــــن الــــــــــــــــرضا آمد، خوش آمد خوش آمد

                                   ای بر ما تو مولا، نور حق تعالی، میلادت مبارک (2)

ای گُـــــــــــــــــــــــــــــــــل فاطمه چشم مهدی روشن

                                     زیــــــــن مـــــــــــــولـــــــود مسعود عالم گشته گلشن

در عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ببنید نور ازلی را

                                     پــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتو روشن مِهر منجلی را

ای مهدی مبــــــــــــــــــــــــارک بر تو از مرد و زن

                                      ای پور فاطمة، داریم این زمزمه میلادت مبارک(2)