حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

یا جواد الائمه ادرکنی

یا جواد الائمه ادرکنی

خسته و دل شـــکسته و زارم                   گِـــــــــره افتاده است در کارم

جز بکــــــــویت کجا پناه آرم                   یـــــــا جواد الائمه ادرکنی(2)

ای کــــــه روح عبادتی ما را                   عـــــــــــذر خواه قیامتی ما را

جــــــــان زهرا عنایتی ما را                    یـــــا جواد الائمه ادرکنی (2)

یاد کوی تو مــــی کنم امشب                    گفتگوی تو می کنم امشب (2)

رو بسوی تــــو میکنم امشب                    یـــــــا جواد الائمه ادرکنی(2)

عزت عالمین مــــــی خواهم                    سفر کــــــــــاظمین می خواهم

طوف قبر حـسین می خواهم                    یـــــــا جواد الائمه ادرکنی(2)

ای مسیحـــا نفس حیاتم بخش                    خــــــــــائفم از گنه براتم بخش

زین پریشان دلی نجاتم بخش                    یــــــــا جواد الائمه ادرکنی(2)