امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

پسر حجـــــــــت هشـــــــتم جواد

پسر حجـــــــــت هشـــــــتم جواد

ای پسر حجـــــــــت هشـــــــتم جواد               قبلگه حــــــاجت مردم جواد

گـــــــــــــــوهر دریای ولایت  توئی                 چشــــمۀ فیاض عنایت توئی

از همــــــــۀ خـــــلق خـــــدا برتری                     بعد رضا بر همگان رهبری

ریزه خـــــــــور خوان تو اهل زمین                   بندۀ فرمان تــــو روحُ الامین

بحـــــــــــــر کرم معدنِ جود و سخا                شاهد جود و کــرمت هل اتی

قبـــــــــــــــلۀ حاجات جهان کوی تو               چشم امید همــــــگان سوی تو

قـــــدر تـــــــو از عــــلم تو پیدا شده                نزد همه خصـم تو رسوا شده

مِهر تو جـاری است در اعضای من                ذکر تو آســــــایش فردای من

جِن و مَلَـــــــــــــک در ره تو پایبند                 اهل جهان از نِعَمَت بهره مند

نـــــــــــــــام تو سر لوحۀ دیوان من                مهر تـــــــو سرمایۀ ایمان من

مظهر جـــــــــــــودی و نامت جواد                 از کرم خـویش خدا بر تو داد

ای کــــــــــه به خلق دو جهانی امیر                روز جزا دســت مرا هم بگیر