امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

میــلاد تقی

میــلاد تقی

میــلاد تقی نهم امام است امروز         در کـــــــشور جود بار عام است امروز

تبریک فرشتگان به درگاه رضا         هر دم صلوات است و سلام است امروز