حمایت از واحد فنی سایت باب الحرم : شماره کارت 5892-1013-5929-2857 به نام علیرضا ملکی

نمایش جزئیات

دُرّعصمت

دُرّعصمت

در بغل امشب یکی قرص قمر دارد رضا          برزبان شکر خدای دادگر دارد رضا

بارگاه زاده موسی چراغان می شود            در حریمش جشن میلاد پسر دارد رضا

بر امام هشتمین حق کرده فرزندی عطا        زین پسر پیغام تبریک از پدر دارد رضا

آمد آن یکتا در عصمت که بر میلاد او

تهنیت از حضرت خیرالبشر دارد رضا