امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

میلاد تقی نهم امام

میلاد تقی نهم امام

میلاد تقی نهم امام است امروز                  در کشور جود بار عام است امروز

تبریک فرشتگان به درگاه رضا                      هر دم صلوات است و سلام است امروز