امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

لطف و کرم و جود جواد

لطف و کرم و جود جواد

محتاج به لطف و کرم و جود جوادم               از بهر گدایی به درش روی نهادم

مولا ز گدای در خود روی مگردان                  دستم ز کرم گیر که از پای فتادم