امروز پنجشنبه 17 آذر 1401

نمایش جزئیات

فیض سرمدی

فیض سرمدی

ای کز مقام بر همه عالم سر آمدی               ذوالجود و الجود همنام احمدی

در متقّین تقی و برمؤمنین امیر                   در صورت و سیما همچون محمّدی

دفتر فضل تو راکی توان زد ورق                    وی که متجلی صفات ذات اجودی

تو نور خداوند جهانی که در زمین                 روشنگر علم و فیض سرمدی

درمیان ائمه هم جوان و هم جواد                زیرا تو جواد آل محمّدی

وصف تو را پیش اجانب نمی برم                  وی که تو جزء اسرار سرّ ایزدی

نام نیکت محمّد و کنیه ات ابوجعفر              هم جواد وزکی و رضی هم تقی زآل محمدی

تو نهمین امام هما می کز این جهت            اتمام حجت خلق بر هر نیک و هر بدی

وصف جمال جمیل تو عدنان نمی توان زد رقم

زیرا که تو آینه تمام نمای ذات سرمدی

                                                                                                (عدنانی )