امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

کعبه دلها

کعبه دلها

به گردون تیره ابری بامدادان برشد از دریا                جواهر خیز و گوهر ریز و گوهر بیز و گوهر زا

چمن از فرّ ، فروردین چنان نازان به دشت چین       که طوی از فرّ شاه دین به زرّین گنبد خضرا

نهال باغ علّیین بهار مرغزار دین                           نسیم روضه یاسین شمیم دوحه طاها

سحاب عدل را ژاله ریاض شرع را لاله                  خرد برچهر اوواله روان ازمهر اوشیدا

رخش مهری فروزنده لبش یاقوت ارزنده                 از آن جان خرد زنده از این نطق سخن گویا

زجودش قطره قلزم ، زرویش پرتو انجم                 جنابش قبله عالم رواقش کعبه دلها

بهشت از خلق او بویی محیط از جود او جودی       به جنب همتش گویی گرایان گنبد مینا

ملک مست جمال او فلک محو کمال او

 زدریای نوال او حبابی لجّه خضراء