امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

جلوه گر حُسن

جلوه گر حُسن

خیز ای دوست رخ جانانه ببینی                          گرد هم آیی شمع و گل و پروانه ببینی

خنده و وجد ونشاط دل دیوانه ببینی                    دیده بگشای که ریحانه ی ریحانه ببینی

خبر آمد خبر آمد خبرآمد خبرآمد

که رضا حجّت حق را پسر آمدپسرآمد

دهم ماه رجب ماه تمامی شده پیدا                    در زمین پادشه عرش مقامی شده پیدا

هرطرف می نگرم رحمت عامی شده پیدا             خلق را رهبر و مولا و امامی شده پیدا

بوی عطر گل زهرا به فضا باد مبارک

عید میلاد جوادابن رضا باد مبارک

آمد آن ماه که خورشید کنه قبله جانش               اختران یکسره فرش قدم عرش نشانش

سائل باب عنایت همه خلق جهانش                  قرص خورشید گه جود کم از قرصه نانش

چشم خلقت شده مات شرف و قدر و جلالش

  صلوات همه تا صبح قیامت به جمالش

بوی گل از دم جانبخش نسیم آمده امشب            جلوه گر آینه ی حسن قدیم آمده امشب

آل یاسین را قرآن حکیم آمده امشب                     شب میلاد کریم ابن کریم آمده امشب

       گوش جان نغمه وحی از نفس صبح شنفته

         جان فشانید که ریحانه ریحانه شکفته

عید میلاد جواد است چنین عید که دیده           ماه را وقت سحردر کف خورشید که دیده

صورت آینه و سیرت توحید که دیده                   آن چه درروی پسرچشم رضادیده که دیده

 دیده در آینه طلعت او طلعت احمد

 زآن سبب خنده زد و نام او راخواند محمّد

                                                                                                (غلامرضا سازگار)