امروز چهار شنبه 12 بهمن 1401

نمایش جزئیات

کوثر دوم

کوثر دوم

سبک: استخاره ...

اســـتخاره کردم امشب، تا بــنوشم مِی دوبـــاره

آیــــه های کـــوثر آمـــد، رهـــنمود اســـتخاره

شبْ شبِ خــــــیر زیــــاد اســــت

شب شبِ باب المـــراد اســــت

مــــی خورم   ســـوگند  یـــا رب

   کـــــوثر دوم جــــــواد اســــت

ای تــــقـــی جــــان (4)

بـــر ســـر عـــهد الـــستم، مـــن ز پـــیمان بـــر نـــگشتم

ساقی امشب باده نوشتم، باده نوش چار و هشتم

آســـــمان ریـــزد ســـتاره

  بـــر ســـر ایـــن مــاه پاره

فــــطمه از عرش اعـــلی

مــــــی کند بــــر او نظاره

ای تــــقـــی جــــان (4)

ای رضا جان، بوسه باران، کن لب و خال خَدَش را

ای رضا جان، قسمتم کن، تا ببینم مرقدش را

مـــــن ز شـــادی تــو شـــادم

 دل به فـــــرزند تـــــو دارم

مــــی دهی امشب مـــــــرادم

 عـــــبد درگــــاه جـــــــوادم

ای تــــقـــی جــــان (4)