امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

روح و ریحان

روح و ریحان

سبک: علی ای همای رحمت...

 

 

الا ای شیعیان مژده، که فــرزند رضـــا آمــــد

امــــید و رهــنمای مــا، گـــل بـــاغ ولا آمـــد

 

مبارک ای رضا جانم، گل من روح و ریحانم

 

به جنت می کند شادی، علی آن ساقی کوثر

ملائک تهنیت گویان، روان سوی گل حیــــدر

 

مبارک ای رضا جانم، گل من روح و ریحانم

 

حسن خو و حسین طینت، شبیه موسی عمران

کند یحیی بْنِ اَکْثَم را، ز علم و دانشش حیـــران

 

مبارک ای رضا جانم، گل من روح و ریحانم

 

طلوع فجر صادق شد، تقی آمد جـــواد آمــــد

بُوَد او کعبه دلها، چه خندان و چه شاد آمــــد

 

مبارک ای رضا جانم، گل من روح و ریحانم

 

بــــیاید ای گرفـــتاران، به درد ما دوا آمــد

بگیرید دامنش را چون، جواد ابن الرضا آمــــد

 

مبارک ای رضا جانم، گل من روح و ریحانم