امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

حُسن جانانه

حُسن جانانه

سبک: علی ای همای رحمت... یا ساده خوانی

 

عــــزیز مـــرتـــضی آمـــــد

گـــل یـــاسین گـــل طـــاها

حســـن صورت حسین سیما

     مَـــــــــه بــرج ولا آمـــــد

 

جـــواد ابـــن الــــرضا آمــد

 

بـــبین مـــرآت ســــرمد را

   چـــراغ و چـــشم احــــمد را

گــــــل  روی  مــــحمد را

  تـــو گـــویی مــصطفی آمـد

 

جـــواد ابـــن الــــرضا آمــد

 

 

عـــیان شـد حُسن جـانانه

 جـــمال حـــــی ســــبحانه

جـــواد  آورده  ریحـــانه

   ولیّ   کــــــبریا   آمــــــد

 

جـــواد ابـــن الــــرضا آمــد

 

نــــهم هـــادی نـهم رهــبر

نــهم مــولا نــهم سرور

نــــهم وصـی پــــــــیغمبر

مَـــــــــهِ بـــرج ولا آمد

 

جـــواد ابـــن الــــرضا آمــد

 

رضـــا   گشـــته   ثـــنا

   جـــهان در تــحت فـــرمانش

عــزیز جــان مــا آمـــد

جـــــواد ابـــن الـرضا آمـــد

 

جـــواد ابـــن الــــرضا آمــد

 

«حاج غلامرضا سازگار(میثم)»