امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

گـــل یـــکدانه

گـــل یـــکدانه

سبک: استخاره...

تو امیر کاظمـــینی، مـــن گـــدای کـــاظمینم

به تولای تـو مـن سـرمایه دار عــالمینم

شـــــد نــگاهم ســـوی تــــو

شــــد بـهشتم کـــوی تــــو

چـــون دلم خـــورده گــــره

بـــه تــار گـــیسوی تــــــو

<یـــــا جــــواد ابن الـــرضا> (4)

تو گل گلواژه های شعر صدها چون کُمیتی

من گدای خانه زادم تو جواد اهـــــل بــــیتی

تـــو را بـــه جــــد اطـــــهرت

تـــو را بـه جــــان مـــادرت

آن مــادر غـــم پــــــــــرورت

مــــا  را  مــرانی  از  درت

<یـــــا جــــواد ابن الـــرضا> (4)

مثل خم می جوشم امشب گوشه میخانه تو

آن قدر مستم کن ای ساقی شوم دیوانه تو

مــــــــن ز پــــا افــــتاده ام

چــــــون بـــه تـــو دلـــداده ام

بــــــین پـــیاله بـــر کـــــفم

چــــــون  خــــمار  بـــــاده ام

<یـــــا جــــواد ابن الـــرضا> (4)

تو ولیعهد عزیز پـــادشاه ارض طـــوسی

تو یکی یکدانه ماه خانه شمس الــشموسی

ای تــــــــمام حـــاصــــلم

من بـــه عـــشقت مـــایلم

بـــنده   ایـــــن  درگـــهم

چون تـــویی شـــاه دلـــم

<یـــــا جــــواد ابن الـــرضا> (4)