امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سرود _ میلادِ حضرت علی اصغر علیه السلام _ حاج محمود کریمی

سرود _ میلادِ حضرت علی اصغر علیه السلام _ حاج محمود کریمی

(نخلِ سرسبزِ ولا را ثمر آمد پسرِ شیرِ خدا را پسر آمد۲)۲ علی اصغر...علی اصغر...علی اصغر... کودکِ شیر ولی پیرِ خرد خاکِ درِ او ۲ که سرافرازِ سربازیِ او شد پدرِ او دل ز خورشید برد طلعتِ همچون قمرِ او مرغ روح شهدا پرزده بر گِردِ سرِ او پدر و مادر و خواهر عمو و عمه،برادر همگی گیرند وُرا در بَر و بوسند مکرر علی اصغر...علی اصغر...علی اصغر... _________________ (نخلِ سرسبزِ ولا را ثمر آمد پسرِ شیرِ خدا را پسر آمد)۲ (آمد آن غنچه که دل، باغ بهشت است زبویش باغبان و گل و بلبل شده محو گل رویش)۲ همه را دست به دامن همه را دیده به سویش زده گلبوسه پدر گاه به لب گه به گلویش علی اصغر...علی اصغر...علی اصغر... _________________ گوش دل را، زحق این طرفه ندا آمده امشب که چراغ دل مصباح هدی آمده امشب مُهر طومار امام شهدا آمده امشب آری آری پسر خون خدا آمده امشب گل لبخند زخورشید فروزنده مبارک قمرِ فاطمه را اختر تابنده مبارک علی اصغر...علی اصغر...علی اصغر... _________________ (نخلِ سرسبزِ ولا را ثمر آمد پسرِ شیرِ خدا را پسر آمد)۲ علی اصغر...علی اصغر...علی اصغر... کیست این طفل که خوانند همه خون خدایش رخ، گل انداخته از بوسۀ مصباح هدایش خوش ترین جای، در آ؛وش امام شهدایش جان من جان همه عالم و آدم به فدایش۲ به حسین بن علی نورد و عین آمده امشب نازنین کودک سرباز حسین آمده امشب۲ گوش دل را، زحق این طرفه ندا آمده امشب که چراغ دل مصباح هدی آمده امشب۲ علی اصغر...علی اصغر...علی اصغر... علی اصغرِ حسین... شاعر:استاد سازگار