امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

مدح امیرالمؤمنین علیه السلام

مدح امیرالمؤمنین علیه السلام

ای کرده تو را خدا ولی ادرکنی                                           ای کرده تو را نبی وصی ادرکنی

دستم تهی و لطف تو بی پایان است                                   یا حضرت مرتضی علی ادرکنی

***

شکر خدا که عزت و اقبال یار ماست                                      مدح وثنای آل محمّد شعار ماست

دل مُهر شد به مِهر ولای تو یا علي                                       تا روز حشر این سند افتخار ماست

***

کتاب عشق و ایمانی علی جان                                          فروغ حیّ سبحانی علی جان

کلامت بوی قرآن دارد ای گل                                                تو قرآنی ، تو قرآنی علی جان

***

آن یار که شهر جان چراغانی اوست                                       دریای دلم همیشه طوفانی اوست

اثبات ولایت علی هر کس خواست                                             اکمَلتُ لَکُم  دلیل قرآنی اوست

***

در همه جا هر زمان علی علی گفته ام                                با نفس گل فشانم علی علی گفته ام

خاک نشینم ولی از مدد آسمان                                         با همه عرشیان علی علی گفته ام

گویند هر آنکه هر چه را دارد دوست                                     از بعد وفات هم همان مونس اوست

یا رب تو گواهی که نباشد ما را                                           غیر از علی و محمد و آلش دوست