امروز دوشنبه 03 مهر 1402

نمایش جزئیات

روح ایمان

روح ایمان

ای انیس درد مندان یا علی                                    ای پناه بی پناهان یا علی

جان من ای روح ایمان علی                                    جان من بادا فدایت یا علی

یک نظر بنمادم جان دادنم                                      خانه ی تاریک قبرم یا علی

گر بپرسند از من نامه سیاه                                         از خدا و از کتابم یا علی

از رسول و جانشینانش همه                                   یاریم کن جان احمد یا علی

گر بیایند بو کنند اعضای من                                    مهر تو در سینه دارم یا علی