امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

یا علی و یا علی و یا علی

یا علی و یا علی و یا علی

نفس نفسِ مصطفی یا علی                                 کعبه گرفت از تو صفا یا علی

یا علی و یا علی و یا علی  (2)

تو در زمین و آسمان رهبری                                    عقده گشای دل پیغمبری

تو شهر علم نَبَوی را دری                           پشت نبی روی خدا  یا علی

یا علی و یا علی و یا علی (2)

یا تو ذکر لبِ خاموش من                            مدح تو هنگام سخن نوش من

لَحمُکَ لَحمی است دُرّ گوش من                 از لب ختم الانبیا یا علی

یا علی و یا علی و یا علی (2)

ما ز ترا بیم و توئی بو تراب                                     ما همگان ذره و تو آفتاب

آیه ی مدح تو بود در کتاب                          نصّ صریح اِنَّما یا علی

یا علی و یا علی و یا علی (2)

ای که خرد گشته به وصف تو گم                 آیه ی اَکمَلتُ لکُم دینکُم

مدح چه کس بوده به صحرای خم                از تو نمی شوم جدا یا علی

یا علی و یا علی و یا علی (2)

یا علی و یا علی و یا علی (2)