امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

نمایش جزئیات

میلاد مسعود

میلاد مسعود

میلاد مسعودِ                                علی شاه مردان است (2)

از خانه ی حق جلوه گر                         نور یزدان است (2)

از جلوه اش عالم منوّر آمد

ولادت ساقی کوثر آمد

کعبه ز نور مرتضی                                    منجلی آمد (2)

از عرش اعظم نغمه ی                              یا علی آمد (2)

از هر طرف الله اکبر آمد

ولادت ساقی کوثر آمد

از آسمان سوی زمین                                دسته دسته حور(2)

از کعبه شد بر آسمان                               لمعه لمعه نور (2)

از سوی حق هادی کوثر آمد

ولاد ت ساقی کوثر آمد

خیل رسل فوج ملک                                  ایستاده در صف  (2)

به نثار مرتضی                                         دسته گل بر کف (2)

یاور و غم خوار پیامبر آمد

ولادت ساقی کوثر آمد